Wycena technologii aspekty praktyczne

 

Wycena technologii aspekty praktyczne

Termin: 12-13.12.2013 | centrum Warszawy

PROWADZĄCY:

Andrzej Podszywałow - Ekonomista, absolwent WNE UW w dziedzinie Cybernetyka ekonomiczna i informatyka oraz MBA w dziedzinie zarządzania. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie (od 1999 roku) w zakresie: wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, know-how), wyceny instrumentów kapitałowych i finansowych (akcje, udziały, opcje) oraz analizy ryzyka w zarządzaniu. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego (od 2011 roku). Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od 2010 roku). Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012 roku). Ekspert w dziedzinie wyceny dóbr niematerialnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ PIERWSZY:

 

 1. Kluczowe definicje i pojęcia
  1. Precyzja w definiowaniu przedmiotu wyceny: technologia, wynalazek a odkrycie naukowe, know-how, wyniki prac badawczych i rozwojowych, patent, wzór przemysłowy, oprogramowanie komputerów, zgłoszenie patentowe, prawa licencyjne, dokumentacja techniczna itp.
  2. Ochrona prawna (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
  3. Standardy wartości (rynkowa, godziwa, inwestycyjna, użytkowa itp.) i podstawy teoretyczne dla ich ustalania
 2. Metodyka wyceny
  1. Definiowanie projektu w obszarze wyceny (cel, standard, metoda, źródła informacji, zasady)
  2. Identyfikacja pól eksploatacji, warunków informacyjnych procesu wyceny oraz dobór metody wyceny
  3. Charakterystyka metod wyceny stosowanych w podejściu: rynkowym, dochodowym i kosztowym (w tym prawidłowe zasady realizacji: analizy porównawczej, benchmarkingu i alokacji zysku/cash flow)
 3. Szczegółowe omówienie kluczowych metod wyceny
  1. RNPV (R&D na wczesnym etapie rozwoju i komercjalizacji
  2. MEEM, Profit Split, Relief from Royalties
  3. Nowoczesne narzędzia analityczne oraz praktyczne zasady korzystania i serwisy internetowe: ktMINE.com, royaltysource.com, infinancials.com i inne

 

DZIEŃ DRUGI:

 

 1. Wycena R&D, dokumentacji technicznej oraz know-how
  1. Specyfika wyceny wyników prac badawczo-rozwojowych, dokumentacji technicznej i know-how
  2. Metody wyceny i źródła informacji
  3. Analiza przypadku
 2. Wycena patentu/zgłoszenia patentowego
  1. Specyfika wyceny (patent, portfel patentów, zgłoszenia)
  2. Metody wyceny i źródła informacji
  3. Analiza przypadku
 3. Specyficzne problemy wyceny
  1. Aport, M&A, portfel patentów, synergie/goodwill
  2. Dokumentacja cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  3. Analiza przypadku

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 2 900 PLN + 23% VAT

Cena szkolenia obejmuje:uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.


W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Szudejko

Pełnomocnik ds. Rozwoju Biznesu

Tel.: +48 530 285 905
E-mail: 

Bądź na bieżąco: 

New york is a draw because the city’s school system is easy essay writer with pro-essay-writer.com/ providing charter operators with school buildings for free or at a low cost, she said

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.