Warsztaty Manager umów IT

 

MANAGER UMÓW IT –  WARSZTATY DLA BIZNESU

Warszawa, 15-16 stycznia 2014 r.

 

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania, negocjowania i zarządzania umowami IT w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną przede wszystkim zasady zawierania i negocjowania umów licencyjnych, umów wdrożeniowych i serwisowych, a także zasady odpowiedzialności za wykorzystanie oprogramowania w przedsiębiorstwie.

Warsztaty opierają się na praktycznej analizie przykładowych klauzul umownych, analizie studium przepadków (case study) oraz nauce samodzielnej weryfikacji klauzul umownych przez uczestników szkolenia.

 

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

- Kadra zarządzająca IT w firmach planujących wdrożenie systemu informatycznego,

- Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT,

- Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych,

- Kierownicy Projektów,

- Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla firm IT (dystrybutorzy, integratorzy, producenci oprogramowania), 

- Dyrektorzy firm dystrybucyjnych oraz managerowie odpowiedzialni za dystrybucję oprogramowania komputerowego.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób bez formalnego „wykształcenia prawniczego”.  Zagadnienia prawne, prezentowane będą w przystępny, „nieprawniczy” sposób. 

 

Warsztaty poprowadzą:

Michał Barta, Roman Bieda (Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy)

Grupa uczestników nie przekroczy 18 osób.

 

W ramach warsztatów, uczestnik pozna między innymi następujące zagadnienia:

- jak poprawnie sporządzić postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz umów licencji (np. analiza klauzul dotyczących pól eksploatacji, zakresu terytorialnego licencji, okresu obowiązywania)?

- pułapki prawne związane z licencjonowaniem oprogramowania,

- korzyści i ryzyka związane z wykorzystaniem oprogramowania na licencjach open source.

- modele udostępnienia, ryzyka prawne oraz konsekwencje podatkowe wykorzystania oprogramowania w grupach kapitałowych (case study),

- Zasady sporządzania i negocjacji umów wdrożeniowych  oraz umów serwisowych, zasady sporządzania umów na wdrożenie systemów informatycznych realizowanych w metodyce Agile , 

- zasady nabywania praw do oprogramowania i efektów wdrożenia, zabezpieczenia odbiorów i weryfikacji prac od strony prawnej,

- jak zabezpieczyć umowę na wypadek upadłości lub zaprzestania działalności przez kontrahenta (np. zapewnienie możliwości serwisu i modyfikacji oprogramowania w przypadku upadłości producenta)?..

- Zasady ochrony i licencjonowania baz danych

- Zasady wykorzystywania oprogramowania w modelu SaaS

- Kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie wykorzystywane w przedsiębiorstwie

 

PROGRAM WARSZTATÓW

 

DZIEŃ 1

1.  Podstawy prawa własności intelektualnej w IT 

- Co podlega ochronie autorsko prawnej? Chronione i nie chronione elementy utworu.

- Opracowanie utworu. Problem korzystania z modyfikacji oprogramowania. 

- Regulacje umowne dotyczące osobistych praw autorskich.

- Szczególne zasady ochrony programów komputerowych.

- Jakie elementy programu podlegają ochronie autorsko prawnej.

- Problematyka ochrony algorytmów, funkcjonalności oprogramowania.

- Kopie zapasowe.

- Ochrona look &feel oprogramowania.

- Problem współtwórczości. Komu przysługują majątkowe prawa autorskie do programu wykonanego na podstawie założeń i informacji przekazanych przez klienta. Współtwórczość pierwotna i pochodna. Co wolno współuprawnionemu?

2. Umowy dotyczące oprogramowania komputerowego.

- Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich (podstawowe klauzule, zakres przenoszonego prawa, problem wynagrodzenia itp.)

- Licencjonowanie oprogramowania (podstawowe klauzule umów licencji: okres obowiązywania, zakres licencji, wynagrodzenie, zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia, cesje licencji,  itp.)

- Licencje open source (podstawowe zasady licencji typu open source, typy licencji, korzyści i ryzyka związane z wykorzystaniem licencji open source).

- Licencjonowanie oprogramowania w grupach kapitałowych

- Zastosowanie konstrukcji „legalnego użytkownika” – wątpliwości prawne oraz propozycje wykładni przepisu art. 75 ust. 1 prawa autorskiego

- Udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS

- Obrót używanym oprogramowaniem.

- Modele dystrybucji oprogramowania

- Depozyt kodów źródłowych.

3. Studium przypadków:

- Licencjonowanie  oprogramowania w grupie kapitałowej

- Udostepnienie oprogramowania w modelu SaaS

4. Ochrona baz danych oraz zasady licencjonowania baz danych

5. Zarządzenie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie oraz  odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie w przedsiębiorstwie.

- Zasady prowadzenia audytu oprogramowania

- Standardy związane z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu przez pracowników (zapisy umów o pracę, regulaminy pracy itp.)

- Odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie (karna/cywilna)

- Kto odpowiada w przedsiębiorstwie za nielegalne oprogramowanie (pracowników/manager/zarząd)

 

RAMOWY HARMONOGRAM I dnia warsztatów

10:00 – kawa na początek dnia

10:30 – rozpoczęcie zajęć

13:00 – przerwa na lunch

13:30 – kontynuacja zajęć

15:30 – przerwa na kawę

15:50 – kontynuacja zajęć

17:00 – zakończenie warsztatu

 

DZIEŃ 2

1. Umowa wdrożeniowa

- Jaka konstrukcję umowy wybrać?

- Jaka konstrukcja umowy będzie optymalna do projektów realizowanych w metodyce Agile? Przedmiot umowy.

- Zakres współpracy wymaganej od Zamawiającego.

- Wymagany poziom staranności Wykonawcy.

- Zarządzenie projektem (PM/KS).

- Procedura kontroli zmian.

- Personel i Podwykonawcy – jak ich definiować ? Przykłady zalecanych rozwiązań kontraktowych.

- Wynagrodzenie i zasady rozliczenia Stron (podstawy płatności/zabezpieczenie płatności/ fixed price/T&M).

- Testy i odbiory. Rodzaje i znaczenie protokołów odbioru.

- Odpowiedzialność za wykonanie umowy (kary umowne/limity odpowiedzialności)

- Odstąpienie od umowy i jego skutki.

2. Umowa utrzymaniowa (serwisowa)  

- Opis przedmiotu umowy (usuwanie awarii, rozwój, asysta techniczna itp.)

- Wymagany poziom usług.

- Zasady wykorzystania „podwykonawców”.

- Prawa autorskie w umowach serwisowych (utrzymaniowych).

- Wypowiedzenie umowy.

3. Zarządzanie umowami IT w procesie fuzji i przejęć spółek

 

RAMOWY HARMONOGRAM II dnia warsztatów

08:30 – kawa na początek dnia

09:00 – rozpoczęcie zajęć

12:00 – przerwa na lunch

12:30 – kontynuacja zajęć

14:30 – przerwa na kawę

14:50 – kontynuacja zajęć

16:00 – zakończenie warsztatu

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 15-16 stycznia 2014 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału 1 osoby wynosi:

 

1950 zł + 23% VAT

 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/akademiaumowit/formularz_zgloszeniowy_jn.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000

According to neerav kingsland, the new schools’ chief strategy officer, the grant provides an opportunity to take us to a much type a essay online more rigorous level of research here
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.