Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2013-2014

 

INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP

w roku akad. 2013/2014 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym

od 1 października 2013r.

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone odpowiednie kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”(Course of OSH in University of Lodz) tj:

  •  kurs „Szkolenie z BHP – materiały szkoleniowe” - dla wersji szkolenia w j.polskim,
  • kurs “OSH course – informationals materials” - dla wersji szkolenia w j.angielskim.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz dla uczestników studiów doktoranckich w pierwszym semestrze nauki.

Nie ma możliwości „przepisania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył już Szkolenie BHP w UŁ) – zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do „Szkolenia z BHP w Uniwersytecie Łódzkim”, dotyczy to także osób reaktywowanych w prawach studenta, przyjętych  w ramach programu Socrates-Erasmus itp.

Szczegółowe zasady i tryb realizowania szkolenia określa – Zarządzenie nr 155 Rektora UŁ
z dnia 28.09.2012 r.
w sprawie: zasad i trybu szkolenia studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i rozwiązanie testu

Aby wykonać Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim należy:

  • otworzyć stronę i wejść do kursu: Szkolenie z BHP w UŁ – materiały szkoleniowe (PL), dla studentów anglojęzycznych kurs: OSH course – informationals materials (EN);
  • zaznajomić się z umieszczonymi w wybranym kursie materiałami (moduły I-V dla kierunków eksperymentalnych*, moduły I-IV dla pozostałych kierunków);
  • rozwiązać odpowiedni test zaliczeniowy (Test_BHP_V_2013/14 dla kierunków eksperymentalnych* lub Test_BHP_IV_2013/14 dla pozostałych kierunków) –  zgodnie z umieszczonymi informacjami (w bloku Zaliczenie).

Logowanie

Studenci, którzy nie mieli do tej pory założonych kont na Platformie będą mieli założone konta.

Nazwą użytkownika jest numer PESEL

(w przypadku studentów nie posiadających numeru PESEL – nr albumu)

Hasło początkowe: 12Haslo34#

Osoby, które korzystały już z platformy logują się hasłem 12nowehaslo34 lub wpisują własne hasło, które wprowadziły po zalogowaniu.

Po pierwszym zalogowaniu zalecamy zmianę hasła oraz dopisanie aktualnego adresu e-mail na platformie e-Campus w swoim Profilu.

 

*Wydziały prowadzące kierunki eksperymentalne – Wydz. Biologii i Ochrona Środowiska, Wydz. Chemii, Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej

Klucz umożliwiający zapisanie się do kursu z testem zaliczeniowym

Nazwa Wydziału

KURS

Klucz dostępu

do testu

Wydział Matematyki i Informatyki

Test_BHP_IV_2013/14

MA74

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi – wynik testu widoczny jest po zalogowaniu się do kursu w Zakładce „Ocena”.

Obowiązujące terminy

Test należy wykonać najpóźniej do dnia 30 listopada 2013r. lub w innym terminie (określonym przez Dziekana Wydziału).

Po zaliczeniu testu, wynik zostanie umieszczany w systemie USOS.

Przypominamy, że studenci, którzy podjęli studia na dwóch kierunkach realizują „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” jednokrotnie i wykonując odpowiedni dla swojego wydziału test Test_BHP_IV_2013/14 lub Test_BHP_V_2013/14 – przy czym student podejmujący studia na dwóch różnych wydziałach tj. np. na wydziale „humanistycznym” i na kierunku „eksperymentalnym” winien zaliczyć test o szerszym zakresie – Test_BHP_V_2013/14.

Niezbędne informacje

Informacje o szkoleniu BHP dostępne są na stronie https://moodle.uni.lodz.pl

  • W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursów należy zgłaszać się do Inspektoratu BHP UŁ (email – bhp@uni.lodz.pl)
  • W sprawach technicznych dotyczących realizacji szkolenia bhp (trudności z logowaniem, usterki w działaniu platformy) należy kontaktować się z  Międzywydziałowym Zakładem Nowych Mediów i Nauczania na Odległość (email – kursbhp@uni.lodz.pl).
  • W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia BHP (informacje dot. obowiązku odbycia szkolenia, klucza  dostępu do testu itp.)   należy  kontaktować  się  z dziekanatem.


The couple of lines of teasing text in the post is accompanied by a short eighteen second video, enjoy it but as you might expect, it doesn’t really give anything away regarding what the company is likely to announce early next year

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.