Stypendium naukowo-badawcze Deutsche Polen-Institut Darmstadt

 

 informacja o możliwości ubiegania się o stypendium naukowo-badawcze Deutsche Polen-Institut Darmstadt dla pracowników i doktorantów z BWZ UŁ

szczegółowe dane o stypendium:

http://www.granty-na-badania.com/2014/04/stypendia-naukowo-badawcze-deutsche.html#more

„Do 31 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków na stypendia naukowo-badawcze Deutsche Polen-Institut Darmstadt. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy reprezentują nauki humanistyczne i społeczne oraz w swojej pracy naukowej chcą skorzystać z bogatego zbioru biblioteki Instytutu w Darmstadt.

Zgodnie z regulaminem konkursu organizatorzy zapewniają stypendyście dostęp do zbioru książek w bibliotece Instytutu. Jednocześnie organizatorzy zapewniają stypendium w wysokości 1 500 euro w przypadku doktorantów i młodych naukowców oraz w wysokości 1 100 euro w przypadku studentów. Koszty zakwaterowania, podróży, wyżywienia oraz ubezpieczenie pokrywa stypendysta z własnych środków.

 Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium, jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego oraz przedstawienie rekomendacji z macierzystej jednostki naukowej.

 Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:

  • formularz zgłoszeniowy;
  • CV;
  • opis zgłaszanego projektu (2-4 strony);
  • jedna lub dwie rekomendacje;
  • kopia dyplomu magistra lub doktora;
  • wykaz publikacji naukowych
A history view also allows users https://phonetrackingapps.com/ to quickly reference words they’ve previously looked up
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.