Studia doktoranckie – Informatyka

 
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
prowadzi rekrutację na I rok czteroletnich stacjonarnych
środowiskowych studiów doktoranckich w zakresie informatyki
w roku akademickim 2014/2015.

Studia są prowadzone przez:

 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

przy udziale:

 • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem studiów jest uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych  w zakresie informatyki.
Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra.
O przyjęciu decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocena dotychczasowych osiągnięć i wyniku studiów oraz opinie przedstawione przez kandydata. Od kandydatów oczekuje się wiedzy informatycznej i ogólnej wiedzy matematycznej w zakresie uniwersyteckich studiów magisterskich na kierunku informatyka.

Kandydaci na studia mogą ubiegać się o stypendium. W przypadku przyznania uczestnikowi stypendium może on pozostawać w stosunku pracy w swoim dotychczasowym miejscu zatrudnienia. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.
Pewne zajęcia na studiach doktoranckich mogą odbywać się w Warszawie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na środowiskowe studia doktoranckie rejestrują się elektronicznie (www.rekrutacja.uni.lodz.pl) oraz składają następujące dokumenty:
•    wniosek o przyjęcie na Środowiskowe Studia Doktoranckie (dodatkowo wydruk podania z elektronicznego systemu rekrutacji),
•    życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem strony naukowej,
•    wykaz ocen z przedmiotów matematycznych i informatycznych uzyskanych w czasie studiów,
•    opinie o osiągnięciach kandydata wydaną przez osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora,
•    kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki,
•    wyciąg z dowodu osobistego,
•    3 fotografie,
•    odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (tegoroczni absolwenci mogą złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).

Terminy i adresy:
1.    Elektroniczna rekrutacja (www.rekrutacja.uni.lodz.pl) -  od 06.05.2014r. do 30.06.2014 r.
2.    Termin składania dokumentów w formie papierowej: do 30.06.2014r.
3.    Miejsce składania podań: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, pokój A 212
4.    Rozmowa kwalifikacyjna: 02.07.2014r., godz. 13.00, sala D 103
5.    Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22
6.    Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
ul. S. Banacha 22,
90-238 Łódź
“Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie Informatyki”, pok. A 212

Pełnomocnik kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich:
prof. dr hab. Tadeusz Krasiński
90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A320
tel. 042-635-58-63
e-mail: krasinsk@math.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów doktoranckich:
Małgorzata Kozioł
90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A 212
tel. (0-42) 635-59-45
e-mail: malgorzatakoziol@math.uni.lodz.pl

Zasady przyjęć na studia doktoranckie w zakresie informatyki 2014/2015

Zasady rekrutacji 2014/2015

Zagadnienia na egzamin wstępny

Wniosek o przyjęcie na studia (dodatkowo wydruk podania z elektronicznego systemu rekrutacji)

Kwestionariusz osobowy

Wyciąg z dowodu osobistego

Program kształcenia

Program zajęć (od 2013 r.)

Regulamin studiów doktoranckich tekst jednolity

Sprawozdanie-Doktoranta-RW 26 02 2014

Stypendium doktoranckie

 • Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego:
 1. Zarządzenie nr 89 Rektora  z dnia 03 06 2014 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich
 2. Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim
 3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla I roku - składany razem z dokumentami na studia
 4. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla II, III, IV roku
 • Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich:
 1. Zarządzenie nr 90 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim
 2. Szczegóły kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich WMiI paragraf 7

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych

 • Zasady przyznawania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych:
 1. Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
 2. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 3. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla I roku – składany razem z dokumentami na studia
 4. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla II, III, IV roku
 • Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:
 1. Zarządzenie nr 92 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UŁ
 2. Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UŁ

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO NA I ROKU ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

Informacje o studiach odbywanych w pozostałych jednostkach uczestniczących
w Środowiskowych Studiach Doktoranckich można znaleźć na stronach internetowych:
1.    Warszawa – http://www.mimuw.edu.pl/studia/doktoranckie/
2.    Gdańsk – http://math.univ.gda.pl/studia/doktoranckie/
3.    Toruń – http://www.mat.umk.pl/web/guest/studia/doktoranckie_inf