Projekt „InfoGeoLog” – Informatyka – Geoinformacja – Logistyka – z wielomilionowym dofinansowaniem.

 

Projekt „InfoGeoLog” – Informatyka – Geoinformacja – Logistyka – z wielomilionowym dofinansowaniem. Gratulujemy kierownikowi projektu profesorowi dr hab. Stanisławowi Goldsteinowi!

rojekt „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców” złożony na konkurs 1/POKL/4.3/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Priorytet IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 uzyskał 2. lokatę w ocenie merytorycznej otrzymując 123,5 pkt.

Projektem kieruje prof. Stanisław Goldstein z Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, a w działaniach biorą udział (oprócz WMiI) również Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania.

W ramach projektu w 2013 roku uruchomione zostaną następujące kierunki studiów
- Informatyka w j. angielskim (I i II st.) – 48 miejsc na I stopniu, 32 na II stopniu
- Geoinformacja (I stopnia) – 32 miejsca
- Technologii Informatycznych w Logistyce w j. angielskim (I stopnia) – 48 miejsc.
W projekcie przewidziano szkolenia i kursy specjalistyczne dla wszystkich studentów kierunków objętych wsparciem (szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych oraz drugiego języka obcego) oraz atrakcyjne staże krajowe i zagraniczne. Część zajęć prowadzić będą zaproszeni wykładowcy (w tym z zagranicy). Szkolenia realizowane będą przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ.

Zaletą proponowanych kierunków jest zaoferowanie wiedzy międzyobszarowej poprzez możliwość wyboru modułów specjalistycznych z każdego z 3 kierunków oraz wspólnie realizowane projekty zadaniowe. Są to kierunki kształcenia, w których przygotowanie zostaną włączeni pracodawcy.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 4 785 091,50 PLN.

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/kapital_ludzki/konkursy/listy_rankingowe/4_3/konkurs_nr_1_-_lista_pozytywna.pdf

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,13300917,Uniwersytet_Lodzki__Nowe_kierunki_za_unijna_kase.html