oferty Zespołu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

1. “Śšrodki trwał‚e w szkoł‚ach wyższych w uję™ciu bilansowym i podatkowym”,
które odbę™dzie się™ w dniach 24-25 lutego 2014 r. w Warszawie.

2. “Jakość kształ‚cenia w szkoł‚ach wyższych”, które odbę™dzie się w dniach
28 lutego 2014 r. w Warszawie.

3. “Zasady ewidencji wydatków strukturalnych w szkołach wyższych”,
które odbędzie się w dniu 5 marca 201 roku w Warszawie.

4. “Podatkowe kompendium szkoły wyższej – wybrana problematyka dotycząca
rozliczenia CIT i podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok,
które odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 roku w Warszawie.

5. “Regulaminy w uczelniach oraz umowy cywilnoprawne ze studentami”,
które odbędzie się w dniu 7 marca 2014 roku w Warszawie.

6. “Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
- zmiany przepisów, procedury, komunikaty, praktyka”, które
odbędzie się w dniach 13-14 marca 2014 roku w Warszawie.

7. “Faktura VAT w uczelni w 2014 roku”, które odbędzie się w dniu
18 marca 2014 roku w Warszawie.

8. “Decyzje administracyjne w systemie szkolnictwa wyższego”,
które odbędzie się w dniu 28 marca 2014 roku w Warszawie.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniach

Z poważaniem
Kamila Szwarc
Dyrektor Biura
————————————————————————
*Agencja Szkolenia i Promocji Kadr
ul. Nowy Śšwiat 52/7
00-363 Warszawa *

tel./fax: (022) 826 97 97, 826 73 44 828 24 43
e-mail:asipk@asipk.com.pl  szkolenia@asipk.com.pl
www.asipk.com.pl
KRS 0000010671, Są…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział‚ Gospodarczy
REGON 017267000, NIP 525-22-10-047, Kapitał‚ zakł‚adowy  50 000 PLN

She added, we have continuing work to do with special education, to really accept that many students with individualized education plans are making progress in ways https://cheephomeworkhelp.com we never thought that they could
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.