Nowa perspektywa finansowa UE – warsztaty

 

 

*NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU*

 

*- jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych*

 

Warszawa, 30 stycznia 2014 r.

 

*Cel szkolenia:*

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 — czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

 

*Uczestnicy szkolenia:*

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników Uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS.

 

*Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie:*

 

- Prezentacja multimedialna

- Dyskusja

 

*Warsztaty poprowadzi:* /Ingrid Szrajer/

 

*RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW:*

10:00 – rozpoczęcie zajęć

12:30 – przerwa na lunch

13:00 – kontynuacja zajęć

16:00 – zakończenie warsztatu

 

*Program szkolenia*

 

*1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020  - nowy system i zasady realizacji projektów*

- Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?

- Najważniejsze zmiany jakie niesie Nowa Perspektywa

- Logika interwencji

- 11 celów tematycznych – czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie, na co będą środki i w jakiej wysokości?

- Programy krajowe i regionalne

 Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020 – czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki i badań?

- PO Inteligentny Rozwój

- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój

- PO Polska Cyfrowa

- PO Infrastruktura i Środowisko

- PO Polska Wschodnia

- RPO

- Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?

- Rodzaje projektów

 

*2. System wyboru projektów – projektowane zmiany*

- Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy

- Typy Beneficjentów

- Zasady i kryteria wyboru projektów

- Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki

 

*3. Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2012*

- Poziom dofinansowania

- Pomoc publiczna

- Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje

- Kwalifikowalność wydatków – istotne zmiany

- Projekty generujące dochód

- Trwałość projektu – istotne zmiany

- Uproszczone formy rozliczania wydatków

- Zaostrzenie kontroli projektów

 

*4. Dyskusja i konsultacje *

 

 

*INFORMACJE ORGANIZACYJNE*

*Termin: *30 stycznia 2014 r.

*Miejsce: *Warszawa

*Koszt*udziału 1 osoby wynosi:

*590 zł *+ 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 17 stycznia 2013 r.

*690 zł *+ 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym od dnia 18 stycznia 2013 r.

 

*Powyższy koszt obejmuje:*udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

 

 ______________________________________________________________________________

 

*Zgłoszenia:*

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem — formularz w załączeniu

bądź elektronicznie:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npf/formularz_cc.php

 

_____________________________________________________________________________

 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. *O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. *

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pllub telefonicznie (022) 870-69-78

 

______________________________________________________________________________

 

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000

Energieniveau energiespeicher entfernungsmessungen laserlicht eigenschaften von laserlicht chirurgie längenmessungen atomhülle angeregtes atom augenheilkunde alexander m

The nassau county district attorney https://pro-essay-writer.com also has charged pamela c

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.