MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu pn. „Iuventus Plus”

 

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pn. „Iuventus Plus” (M.P. poz. 46) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty planowane do realizacji przez młodych naukowców, tj. osoby prowadzące działalność naukową, które do dnia złożenia wniosku nie ukończyły 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego w 2013 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877), zwanego dalej „wykazem czasopism”,

 

lub w jednoautorskich monografiach naukowych.

 

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Maksymalne dofinansowanie ze środków finansowych na naukę nie może przekroczyć kwoty 300 000 złotych.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/82ec0aa3e2fad9f318748c0af8790746.pdf

 

 

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ

Google had already laid its cards on the table with an upgraded google now within android m, but which https://besttrackingapps.com/mspy one is better
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.