Kursy dla nauczycieli matematyki z Województwa Łódzkiego finansowane z środków UE.

 

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 300 tys. złotych na projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego.”

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli matematyki z obszaru województwa łódzkie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zaplanowano  dziewięć  66 godzinnych kursów dla nauczycieli (po 3 dla każdego etapu edukacyjnego). W ramach każdego z kursów będą przeprowadzone zajęcia z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego (w zakresie matematyki) oraz obsługi narzędzi informatycznych przydatnych nauczycielowi matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych. Ponadto zajęcia zostaną uzupełnione o moduł  doradztwa zawodowego. Celem projektu jest  podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki do pracy z uczniami według nowych podstaw programowych uwzględniający niższy wiek rozpoczynania edukacji szkolnej, oraz  pokazanie nowych metod rozwiązywania zadań otwartych wymagających twórczego niealgorytmicznego myślenia.

 

Projekt został zgłoszony na konkurs zamknięty nr POKL/I/9.4/13 dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX PO KL Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Przedmiotem konkursu były projekty, których celem jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Or maybe it’s because www.besttrackingapps.com/ you can customize the background color of your notebook in memonic
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.