KOMUNIKAT STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UŁ DLA STUDENTÓW I ROKU

 

 

Informacja nt. poziomujących testów językowych – wybór lektoratu języka obcego!

Informacja dotyczy studentów rozpoczynających studia na Uniwersytecie Łódzkim od roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I  i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich

 

Drogie Studentki, drodzy Studenci,

 

dnia 2.04.2012 weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Ust 2.: “Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.”

 

§ 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego “…W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka odpowiednio B2 dla studentów I stopnia i B2+ w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z lektoratu z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.”

 

Realizując postanowienia tej ustawy przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z czterech języków (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu.

 

Studentom I roku, którzy korzystali już z platformy (Kurs BHP, Przysposobienie biblioteczne), przypominamy, że nazwą użytkownika jest nr PESEL, a hasło początkowe brzmiało 12nowehaslo34#. Studentów, którzy nie zmienili w/w hasła zachęcamy do zmiany hasła i dopisania w profilu użytkownika swojego adresu e-mail. W przypadku zagubienia hasła prosimy korzystać z opcji odzyskiwanie hasła „Zapomniałeś hasła?” (opcja zadziała tylko pod warunkiem, że w profilu został wpisany adres e-mail).

 

Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaniecie Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kody dostępu są takie same jak, jak w przypadku kursu BHP (kody są dostępne w Dziekanacie danego Wydziału). Zwracany uwagę, że każdy z Wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

 

Macie Państwo prawo do rozwiązania tylko jednego testu (jeden z czterech języków do wyboru) – nie należy zapisywać się na testy z kilku języków!

 

Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić 1 raz!. Zdawanie testu należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi możliwe jest przejście do kolejnego testu A2, a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskacie Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów w zadaniu), to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony wynik i w zależności od liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla Dziekanatów i Studium Języków Obcych.

 

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu (ale nie z egzaminu) oraz nabycia prawa do wyboru innego języka na dowolnym poziomie, jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

 

Uwaga: samodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

 

Jeśli okaże się, że osiągnęliście Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymacie Państwo fachową poradę.

 

Jeśli osiągnęliście Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy również o podjęcie przemyślanej decyzję odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ zdanie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Również w takiej sytuacji sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 161, 90-236 Łódź , Sekretariat tel. 635-52-72 (Budynek Liceum UŁ).

 

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z administratorem platformy: nnoadmin@uni.lodz.pl

 

mgr Wojciech Bachliński

 

Dyrektor Studium Języków Obcych

 

Uniwersytetu Łódzkiego